Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék

A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék a hagyományos kredites és a bolognai rendszerben tanuló magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók nyelvészeti tárgyainak oktatását látja el nappali és levelező képzés formájában. Az oktatók munkakörébe tartozik a szakdolgozatok, egyéb tudományos dolgozatok (TDK) vezetése, a magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók számára választható Anyanyelvi asszisztens specializáció óráinak ellátása, továbbá más szakos hallgatók számára meghirdetett kitekintő tárgyak oktatása.

 

A tanszéken két professor emeritus, egy egyetemi tanár, három docens, egy adjunktus, egy tanársegéd és egy tudományos segédmunkatárs dolgozik. Oktatóink közül Dr. Kemény Gábor a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának törzstagja, Dr. A. Molnár Ferenc előadások tartásával részt vesz a Debreceni Egyetem Nyelvtudományi PhD-programjában.

 

Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária tagja az ELTE Stíluskutató Csoportjának, Dr. Illésné dr. Kovács Mária tagja a Magyar Akkreditációs Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottságának, valamint az MTA MAB Nyelvtudományi Munkabizottságának. Tanszékünk szoros kapcsolatot épített ki a város és a régió középiskoláival, művelődési intézményeivel. Oktatóink részt vesznek a középiskolai tanároknak előírt szakmai továbbképzésekben, előadásokkal segítik tanári munkájukat. Az Anyanyelvi asszisztens képzésben részt vevő hallgatóink szakmai gyakorlatukat helyi közművelődési intézményekben töltik.

 

A tanszék oktatói rendszeresen tartanak előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon (1995 Jyväskylä, 1996 Róma, Göteborg, Aberdeen, 1997 Tampere, 1999 Santiago, 2000 Tartu, 2002 Jyväskylä, 2004 Budapest, Kolozsvár, 2006 Debrecen, 2007 Banská Bystrica). Tanszékünk szervezésében került megrendezésre 1995-ben az V. Névtani Konferencia, amelyre neves külföldi és hazai előadók érkeztek, s melynek kötete 1997-ben jelent meg. 1999-ben A metafora grammatikája és stilisztikája című konferenciát szerveztük, amelynek előadásait szintén önálló kötetben adtuk ki. 2001-ben Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária szerkesztette A funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia című konferenciakötetet, majd 2002-ben a Dr. B. Gergely Piroska tiszteletére készült köszöntő kötetet a Magyar Nyelvtudományi Tanszék Kiadványai sorozatban jelentettük meg Gréczi-Zsoldos Enikő és Dr. Illésné dr. Kovács Mária szerkesztésében. 2003-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság adta ki Dr. B. Gergely Piroska A felekezetek hatása az erdélyi keresztnévhasználatra a reformáció és ellenreformáció korában című előadássorozatát, amelyet Miklós Gabriella és Nagy Judit szerkesztett. 2007-ben jelent meg a Magyar Nyelvtudományi Tanszék Kiadványai sorozat újabb darabja, Dr. Kecskés Judit Nyelvemlékelemző segédkönyve, amely oktatási segédlet is egyben.

 

A tanszék kutatási területei

Dialektológia (Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő)

Finnugrisztika (Dr. A. Molnár Ferenc)

Leíró magyar grammatika (Dr. Illésné dr. Kovács Mária, Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária)

Névtan (Dr. B. Gergely Piroska, Dr. Kecskés Judit)

Nyelvtörténet (Dr. B. Gergely Piroska, Dr. A. Molnár Ferenc, Dr. Kecskés Judit, Miklós Gabriella)

Stilisztika (Dr. Kemény Gábor)

Szaknyelvkutatás (Dr. Illésné dr. Kovács Mária)

Szociolingvisztika (Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő)

Szövegnyelvészet (Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária)

A tanszék nemzetközi kapcsolatai

1993: Együttműködési szerződés hallgató- és oktatócserére Tamperei Egyetem (Finnország)

1993: Együttműködési szerződés hallgató- és oktatócserére Tartui Egyetem (Észtország)

1995-től ERASMUS hallgató- és oktatócsere a Finn Nyelvtudományi Tanszékkel (Tampere)

2001: Együttműködési szerződés hallgató- és oktatócserére Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Románia)

2002-től ERASMUS hallgató- és oktatócsere Istituto Orientale di Napoli (Olaszország)

2006-tól ERASMUS hallgató- és oktatócsere Tartui Egyetem (Észtország)